บริการฝึกอบรมของบริษัทชีวิตธุรกิจจำกัด

>> ดาวน์โหลดหลักสูตรการอบรมของบริษัทชีวิตธุรกิจ

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ pmarukpitak@yahoo.com

หรือ LINE ID: prasarnm

 

 

1. จุดมุ่งหมายของการอบรม

การอบรมต้องการให้เกิด  KUAS

 • Knowledge – ความรู้
 • Understanding –  ความเข้าใจ
 • Attitude – ทัศนคติ
 • Skill – ทักษะความชำนาญ

 

2. การอบรมโดยทั่วไป

 • เป็นเรื่องน่าเบื่อ เหมือนยาขมหม้อใหญ่
 • ผู้สอนเน้นการยัดเยียดสิ่งที่รู้ให้ผู้ฟัง โดยการบรรยายเป็นหลัก
 • ผู้สอนไม่สนใจผู้ฟังว่าจะรับหรือไม่รับ
 • เป็นการจัดอบรมเพื่อให้ได้ใช้งบประมาณ หรือจัดพอให้พ้นผ่านไปเท่านั้น

3. จิตวิทยาการเรียนรู้

“เมื่อคุณได้ยิน คุณจะลืม
เมื่อคุณได้เห็น คุณจะจำ
เมื่อคุณได้ทำ คุณจะเข้าใจ”
“What you hear, you forget.
What you see, you remember.
What you do, you understand.”

เราขับรถเป็นเพราะเราหัดขับ เราว่ายน้ำเป็นเพราะเราฝึกว่ายน้ำ  เราใช้สมาร์ทโฟนเป็นเพราะเราฝึกใช้ การลงมือทำจึงเป็นหัวใจสำคัญยิ่ง ของการเรียนรู้

1485596181011

4. การอบรมควรให้เกิดผลจริง 3 H

 • Head สมองได้อาหารคือปัญญา
 • Heart หัวใจได้แรงพลังจากภายใน
 • Hand มือได้ลงมือทำ
 • ไม่ใช่เพียงแต่ฟัง แบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา

 

5. เรียนรู้ด้วย สนุกด้วย

ตามหลักที่ว่า คนเราต้องการทั้งสาระและความเพลิดเพลินไปด้วย

บริษัทชีวิตธุรกิจ จำกัด จึงเน้นวิธีการอบรมแบบมีส่วนร่วมอย่างสนุกสนาน (Participatory and Recreative Learning) ด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ  ที่ออกแบบขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการที่เป็นจริงขององค์กร

6. เทคนิควิธีการ

6.1 สุนทรียสนทนา (Dialogue) มุ่งให้เกิดการรับฟังซึ่งกันและกันด้วยหัวใจที่เปิดกว้างยึดเอาผลประโยชน์ยาวไกลของส่วนรวมเป็นตัวตั้ง ไม่ใช่มุ่งหน้าจับผิด ไม่ใช่การวางตนเหนือกว่า ไม่ใช่การตั้งป้อมที่จะเอาชนะกัน

6.2 จิบกาแฟเปลี่ยนสังคม (World Cafe’) ใช้การสนทนากลุ่มย่อยในบรรยากาศแห่งมิตรภาพและภราดรภาพ โดยตั้งโจทย์ที่เป็นความมุ่งหมายใหญ่และสำคัญเป็นตัวตั้ง พลังของกลุ่มย่อยจะก่อเกิดพลังร่วมของกลุ่มใหญ่ที่มีคุณค่า

6.3 ปรัชญาและเทคนิค AIC (Appreciation / Influence / Control)

นำด้วยความปรารถนาดีต่อกันและกัน
ตามด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
จบด้วยแผนปฏิบัติการที่จะเป็นพันธะระหว่างกัน
เทคนิคนี้ตอบโจทย์ได้หลากหลาย สุดแต่องค์กรปรารถนาจะให้การอบรม
ตอบโจทย์อะไร

6.4 เกมและกิจกรรมต่างๆ เช่น

 • กิจกรรมเวียนเทียนระดมสมองสี่สถานี (Four Stations)
 • กิจกรรม “ใครแน่” ให้บทเรียนเรื่องการคำนึงถึงส่วนรวมทั้งหมดสำคัญกว่าหน่วยงานส่วนตน
 • กิจกรรม “กรณีศึกษา” ออกแบบตามสถานการณ์จริงขององค์กรในเวลานั้น
 • กิจกรรม “Post it” เพื่อเลือกสรรสิ่งสำคัญที่สุด

6.5 ฝึกนำเสนอ (พูด) ภาคปฏิบัติ

 • ใช้กับหลักสูตร “การนำเสนออย่างมืออาชีพ” (Professional Presentation) หรือหลักสูตร “วิทยายุทธวิทยากร” (Train the Trainer)
 • ประกอบด้วยการบรรยายที่หนักแน่นในเนื้อหา การฝึกพูดภาคปฏิบัติที่สนุกสนาน และการประเมินผลอย่างมีไมตรีจิตและเป็นกันเอง
 • ผลที่เห็นแจ่มชัด คือการพัฒนาความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นเป็นลำดับในเวลา 3 วัน

6.6 การบรรยาย ที่ใช้คำพูดกระชับ ตรงประเด็น ไม่ใช้เวลามากเกิน คำนึงถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ฟัง เป็นการสื่อสารสองทาง ใช้สื่อทันสมัยประกอบ ที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย

6.7 สื่อสารภาษาใจ (Heart Language)
เป็นกิจกรรมประกอบดนตรี และเสียงเพลงในช่วงท้ายการอบรม เป็นบรรยากาศอบอุ่น มีความสุขด้วยอารมณ์แห่งไมตรีจิตของเพื่อนผองน้องพี่ที่จะแสดงออกต่อกันและกัน เป็น HAPPY ENDING ของการอบรม

 

7. ถ้าต้องการการอบรมที่:-

 • ถือเอาความต้องการของลูกค้าเป็นตัวตั้ง
 • ดำเนินการอบรมอย่างใส่ใจในความรู้สึกของผู้ฟังตลอดเวลา
 • ได้เนื้อหาด้วย สนุกไปด้วย
 • จบลงอย่างจับใจทั้งลูกค้า และผู้เข้าอบรม

ชีวิตธุรกิจ คือคำตอบ                           

 

>>ดาวน์โหลดหลักสูตรการอบรมของบริษัทชีวิตธุรกิจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ pmarukpitak@yahoo.com

หรือ LINE ID: prasarnm