About

prasarn

ประวัติประสาร  มฤคพิทักษ์

การศึกษา         จบรัฐศาสตร์ (รุ่น 20) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาชีพการงาน   – เป็น Management TRAINEE ของ บริษัท ตนัย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

 อดีต             –  เป็น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวางแผนครอบครัว ของ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

(คุณมีชัย  วีระไวทยะ)

  เป็น ผู้จัดการฝึกอบรม ของ บริษัท เอ็ม.ที.แอล. จำกัด

  เป็น ผู้อำนวยการบริหาร ของ บริษัท สยามทีวี แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

  เป็นผู้จัดรายการ ชีวิตธุรกิจ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.  ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา 6.20 น. ระหว่างปี 2528 – 2541 ต่อเนื่องกันนานกว่า 13 ปี   นำเสนอข้อคิดเกี่ยวกับวิธีคิดวิธีทำงาน  รวมแล้วเป็นจำนวนมากกว่า 3,000 เรื่อง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นรายการที่ ยกระดับและพัฒนาคุณภาพงาน และคุณภาพชีวิต  สำหรับบุคคลทุกวงการอาชีพอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน     (1) เป็นประธานกรรมการ และ เป็นเจ้าของบริษัท ชีวิตธุรกิจ จำกัด

เป็นธุรกิจให้บริการฝึกอบรมทางด้านการบริหาร  การบริการ  การเป็นหัวหน้างาน  เทคนิคการนำเสนอ  เทคนิคการเป็นวิทยากร  และพฤติกรรมมนุษย์  เน้นรูปแบบการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม (PARTICIPATORY LEARNING) นำเสนอเนื้อหาทั้งเรื่องของความสามารถ และคุณธรรมควบคู่กันไป

มีหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในแวดวงธุรกิจ  คือ

 1. “สร้างสรรค์วิสัยทัศน์และแผนปฏิบัติการด้วยกระบวนการ AIC”
 2. “ทัศนคติเชิงบวกและการตั้งเป้าหมายงานเชิงพฤติกรรม”
 3. “การบริการเหนือความคาดหมาย” (SERVICE BEYOND EXPECTATION)
 4. “สุนทรียสนทนา” (DIALOGUE)

(2) เป็นวิทยากรให้กับบริษัทและองค์กรต่างๆในเรื่องของ“การสร้างวิสัยทัศน์องค์กร” “ศิลปะการบังคับบัญชา” “การทำงานเป็นทีม” “บุคลิกภาพของมนุษย์”

    “การพูดในที่ชุมชน” “เทคนิคการนำเสนอ” “การสร้างความประทับใจในการบริการ” “ศิลปะการสื่อความ” ฯลฯ เช่น

 1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 2. บมจ. ปตท.
 3. บมจ. ทศท.
 4. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 5. การไฟฟ้านครหลวง
 6. การประปานครหลวง
 7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 8. การสื่อสารแห่งประเทศไทย
 9. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 10. กระทรวงสาธารณสุข
 11. สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
 12. วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 13. องค์การสงเคราะห์การทำสวนยาง
 14. สำนักงานปลัดบัญชีทหาร กระทรวงกลาโหม
 15. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 16. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 17. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 18. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 19. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
 20. ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)
 21. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 22. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 23. สมาคมธนาคารไทย
 24. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
 25. บริษัทในเครือชินวัตร
 26. บริษัทในเครือสหพัฒน์
 27. บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์
 28. โครงการปริญญาโท ของ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
 29. โครงการรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ของ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับวิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
 30. โครงการนักบริหารระดับสูง (นบส.) ที่จัดโดย สำนักงาน กพ.
 31. โครงการ MBA ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 32. 3 โครงการปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 33. โครงการนักบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ (นบร.)
 34. โครงการปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตนครสวรรค์
 35. โครงการปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตอุดรธานี
 36. โครงการปริญญาโท วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
 37. 3 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
 38. 38. บริษัทอื่น ๆ อีกหลายแห่ง
 • เป็นกรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) บริษัทจำกัดผลิตภัณฑ์อาหาร ส.ขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
 • เป็นคอลัมนิสต์เขียนกลอนการเมืองเป็นประจำ ทุกวันเสาร์ในหน้า 3 ของ นสพ.คมชัดลึก

งานภาคส่วนการเมือง

 1. อดีตแกนนำกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญ ที่นำไปสู่เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516
 2. อดีตประธานชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย เคลื่อนไหวผ่านร่างรัฐธรรมนูญ

ในกรณี “สีลมสีเขียว” ปี 2540

 1. อดีตกรรมาธิการร่วมสองสภา พิจารณา พ.ร.บ.ป่าชุมชน ปี 2548
 2. อดีตสมาชิกวุฒิสภา ประเภทสรรหา เริ่มตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 2551
 3. อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม 2557 ถึงกันยายน 2558

ผลงานหนังสือเล่ม

    เขียนหนังสือ แนวคุณภาพชีวิต รวม 18 เล่ม ดังนี้

แนวคุณภาพชีวิต  มี 14 เล่ม  คือ

 1. ชีวิตธุรกิจ (พิมพ์ 7 ครั้ง)                      สำนักพิมพ์ศยาม
 2. วิธีคิด วิธีทำงาน  (พิมพ์ 11 ครั้ง)        สำนักพิมพ์ศยาม
 3. หนึ่งสมอง สองมื(พิมพ์ 9 ครั้ง)         สำนักพิมพ์ศยาม
 4. ชีวิตลิขิตได้ (พิมพ์ 5 ครั้ง)                 สำนักพิมพ์ศยาม
 5. ฝ่าคลื่นฝืนลม สำนักพิมพ์สารทัศน์
 6. แง่งามของงาน (พิมพ์ 3 ครั้ง) สำนักพิมพ์ข้าวหอม
 7. ร้อยใจให้งาน (พิมพ์ 2 ครั้ง) สำนักพิมพ์ข้าวหอม
 8. คำบันดาลใ(พิมพ์ 7 ครั้ง)                 สำนักพิมพ์ศยาม
 9. มองโลกให้กว้าง มองทางให้ไกล สำนักพิมพ์สารทัศน์
 10. เข้มที่คน ข้นที่งาน              สำนักพิมพ์สารทัศน์
 11. ความดี ความงาม ความสามาร(พิมพ์ 3 ครั้ง)   สำนักพิมพ์มติชน
 12. 59 วิธีการทำงานให้ดีขึ้น (พิมพ์ 6 ครั้ง)                        สำนักพิมพ์มติชน
 13. 69 เคล็ดลับ ยกระดับการทำงาน (พิมพ์ 2 ครั้ง)    สำนักพิมพ์มติชน
 14. มุมดีๆของชีวิต (พิมพ์ 2 ครั้ง)    สำนักพิมพ์ปาเจรา 

แนวการเมือง  1 เล่ม  คือ

 1. เขียนประชาธิปไตย    สำนักพิมพ์ปาเจรา

 แนวสารคดีชีวิต  3 เล่ม  คือ

 1. ไกลเกินฝัชีวิตที่พลิกผันของ ทรงศักดิ์ เอาฬาร  จากเด็กวัดสู่นักประดิษฐ์ดอกไม้  และนักอสังหาริมทรัพย์ระดับแนวหน้าของเมืองไทย (พิมพ์ 3 ครั้ง)
 2. อานันท์ ปันยารชุน ชีวิต ความคิด และการงาน ของอดีตนายกรัฐมนตรีสองสมัย (พิมพ์ 5 ครั้ง)  เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัล BEST SELLER ประจำปี 2542 ของ สำนักพิมพ์อมรินทร์
 3. เรื่องดีๆ ของคนดีๆ (พิมพ์ 2 ครั้ง)    สำนักพิมพ์อมรินทร์

งานภาคส่วนของรัฐ

 1. อดีตกรรมการองค์การเภสัชกรรม (BOARD OF DIRECTORS)
 2. อดีตประธานคณะกรรมการนโยบายเชิงสังคม ขององค์การเภสัชกรรม
 3. อดีตกรรมการในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตและการประชาสัมพันธ์

เชิงรุก สำนักนายกรัฐมนตรี โดยคำสั่งของนายกรัฐมนตรี ปี 2550

งานสังคม      1.  เป็นกรรมการมูลนิธิ 14 ตุลา

 1. กรรมการเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN – Asia Thailand)
 2. ประธานชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย ปี 2539 – 40 / ปี 2549
 3. เป็นกรรมการสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2548-2549

เกียรติประวัติ 

 1. ได้รับรางวัลนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น สาขาเอกชน  ประจำปี 2545 จากสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนงิ้วราย  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม เมื่อ 27 พฤศจิกายน 254
 3. ได้รับรางวัลผู้มีความประพฤติดีในนามของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเมื่อปี 2510 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย