ควรใช้โอกาสนี้เก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า

20170418_landtax

เนื่องจากขณะนี้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ……. ซึ่งเป็นฉบับใหม่ที่จะมาใช้แทนฉบับเก่า ได้ผ่านขั้นรับหลักการจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว และกำลังอยู่ในขั้นแปรญัตติเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของ ส.น.ช.ในวาระ 2 ต่อไป

สาระสำคัญอยู่ในมาตรา 34 ในวงเล็บ 1-4 ที่แบ่งฐานการเสียภาษีเป็น 4 อัตรา คือ

ที่ดินทำเกษตรกรรม เสียภาษี ไม่เกิน 0.2 %
ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย เสียภาษีไม่เกิน 0.5%
ที่ดินเพื่อประโยชน์อื่นๆ เสียภาษี ไม่เกิน 2%
ที่ดินรกร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ เสียภาษี 2-5 %

ขอแสดงความเห็นว่า ที่ดินเป็นปัจจัยการผลิตสำคัญที่สุด ในขณะเดียวกันการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินของคนไทย ระหว่างคนรวยกับคนจน เป็นสภาพรูปธรรมความเหลื่อมล้ำที่เด่นชัดที่สุด และเป็นวิกฤตใหญ่ของสังคมไทยปัจจุบัน

มีตัวเลขความเป็นจริงที่น่าพิจารณาว่า

เอกชนรายหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นเป็นเจ้าของที่ดิน 6.3 แสนไร่ อีกรายหนึ่งครองครองที่ดิน 2 แสนไร่ อีกหลายคนครอบครองคนละนับหมื่นไร่ นักการเมืองหลายคนครอบครองที่ดินนับพันไร่

มีคน 20 % ที่ครอบครองที่ดินถึง 80% จากจำนวนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิราว 130 ล้านไร่

คนไทย 10% ครอบครองที่ดินโดยเฉลี่ยคนละ 100ไร่ มีคนไทย10% ครองที่ดินโดยเฉลี่ย คนละ 1 ไร่ และมีคนไทย 8.89 แสนคนไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง

มีชาวนา 1 ใน 3 เท่านั้นที่มีที่ดินทำกินของตนเอง

ตัวเลขที่น่าสนใจคือ เจ้าของที่ดินที่มีที่ดินเกิน 5,000 ไร่ ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพียง 3 % และยังพบอีกว่าการกักตุนที่ดินโดยไม่ใช้ประโยชน์ ทำให้ประเทศชาติสูญเสียรายได้อย่างต่ำปีละ 1.27 แสนล้านบาท

ตัวเลขที่เอ่ยถึงนี้ บ่งชี้ว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำเรื่องการถือครองที่ดินเป็นวิกฤตที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

น่าสังเกตว่า พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับดังกล่าว กำหนดอัตราภาษีสูงสุดแค่ 5%เท่านั้น (มาตรา 34,38,39) ซึ่งไม่ระคายผิวเศรษฐีที่ดินคนใดเลย ทั้งๆที่เอกสารประกอบการพิจารณา พ.ร.บ.ดังกล่าวได้บันทึกไว้ในข้อดีและข้อสังเกตว่า

พ.ร.บ.ฉบับนี้”ช่วยเพิ่มความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำและปัญหาการเก็งกำไรหรือการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินในประเทศไทย กล่าวคือผู้มีทรัพย์สินมูลค่าสูงมีภาระภาษีมากกว่าผู้ที่มีทรัพย์สินมูลค่าต่ำ”

ขอแสดงความเห็นว่า สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติควรใช้โอกาสนี้แปรญัตติให้เก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า นั่นคือการแบ่งจำนวนที่ดิน ใครถือครองที่ดินเป็นร้อยไร่ พันไร่ หมื่นไร่ แสนไร่ ก็แบกรับภาระภาษีที่ดินหนักขึ้นแบบเดียวกับการเก็บภาษีรายได้บุคคล

ทำได้เช่นนี้ก็จะเป็นหมุดหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งการปฏิรูปที่ดินจริงของประเทศไทย


ติดตามงานเขียนได้ที่ FACEBOOK : PRASARN MARUKPITAK  

ติดต่องานบริการฝึกอบรมได้ที่หน้า TRAINING COURSES

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s