ประสาร มฤคพิทักษ์

ตะวันเช้าโชนฉายที่ปลายฟ้า
เดือนดาราหลีกลับแล้วเลือนหาย
วันคืนเวียนวนไร้ต้นปลาย
พระพายพัดพาธาราริน

สุขมาให้สัมผัสแล้วพลัดพราก
ทุกข์มาถึงแล้วจากเป็นนิจสิน
ปีเก่าไปปีใหม่มาให้ยลยิน
ทุกชีวินพึงแจ้งชัดสัจธรรม

W

 

elcome to your new site! You can edit this page by clicking on the Edit link. For more information about customizing your site check out http://learn.wordpress.com/